Administratorem danych osobowych jest Marek Zdrodowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zdrodowski z siedzibą Poznaniu przy ul. Augustyna Szamarzewskiego 17/15, 60-514 Poznań, telefon 694112118, email: kancelaria@zdrodowski.com.pl.

Dane przekazane kancelarii prawnej mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia pomocy prawnej lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora takim jak potrzeba udzielenia odpowiedzi na pytanie i utrzymanie kontaktu (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w celach związanych z uzyskania odpowiedzi na pytania jest dobrowolne. Jednakże bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi czy też utrzymanie kontaktu. Podanie danych osobowych w związku zawarciem umowy świadczenia pomocy prawnej lub podjęcia działań przez administratora na żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy świadczenia usług prawnych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też wykonanie ewentualnie innych czynności poprzedzających zawarcie umowy świadczenia usług prawnych.

Przetwarzanie udostępnianych kancelaria prawnej danych odbywa się z zachowaniem tajemnicy radcy prawnego.
Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe nie będą profilowane, przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Osobie której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizowania, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W celu skorzystania wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z administratorem danych kancelarii.